ครูกุ๊กกี้

422 Views
นิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ สาขาธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย GPAX 3.74

ประสบการณ์สอน
- บัญชีขั้นต้น ปวช.
- เศรษฐศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย (นิสิตครุศาสตร์สาขาธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์อินเตอร์