หลักสูตรที่เปิดสอน

เตรียมอนุบาล-อนุบาล

เชาว์ปัญญา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ ศิลปะ ภาษาอังกฤษ phonics ฝึกทักษะต่างๆ การพูด ฟัง อ่าน เขียน การบ้าน ภาษาต่างประเทศ ติวสอบเข้าป.1 และวิชาอื่นๆ

ระดับประถมศึกษา

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ การบ้าน ดนตรี สอบแข่งขัน O-NET ติวสอบเข้าม.1 และวิชาอื่นๆ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ การบ้าน ศิลปะ ทบทวน เพิ่มเกรด สอบแข่งขัน ติวสอบเข้าม.4 และวิชาอื่นๆ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ สถิติ ดาราศาสตร์ การบ้าน เพิ่มเกรด ติวสอบ 9 วิชาสามัญ ติวรับตรง O-NET, GAT, PAT, Admission, SAT, GED, CU-TEP, CU-BEST, TU-GET และวิชาอื่นๆ

มหาวิทยาลัย

ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ สถิติ แคลคูลัส Drawing บัญชี ภาษาC การเงิน เศรษฐศาสตร์ ออกแบบ การตลาด กฎหมาย ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น วิชาเฉพาะทาง TOEIC TOEFL IELTS และวิชาอื่นๆ

หลักสูตรอินเตอร์และบุคคลทั่วไป

ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดนตรี ศิลปะ TOEIC, TIEFL, IELTS, A Level, SAT, CU-AAT, CU-ATS ทักษะอาชีพ วิชาในองค์กร และวิชาอื่นๆ